รู้จริงเรื่องงาน...เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม...ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม...คุณภาพสินค้าและราคามาตรฐาน...ให้บริการครบวงจรเบ็ดเสร็จ...งานแล้วเสร็จตามกำหนด...

งานบริการทางวิศวกรรม

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม และเพื่อการบริการทางด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร จากประสบการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่า การแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม นั้นเป็นเรื่องยุ่งยาก กว่าการควบคุมดูแลกระบวนการผลิต อันเนื่องมาจาก งานด้านวิศวกรรมนั้นมีหลากหลายสาขาวิชาและจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนั้นการที่จะหาบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านดังกล่าวเข้ามาดำเนินการกลับเป็นเรื่องที่ยุ่งยากเนื่องจากไม่ใช่งานประจำและไม่ได้ดำเนินการบ่อยๆ ดังเช่นกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ได้ตะหนักถึงปัญหาและความต้องการดังกล่าว ประกอบทั้งบริษัทฯเป็นผู้ที่ดำเนินการด้านวิศวกรรมเป็นอาชีพหลัก อยู่แล้ว จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะให้บริการด้านวิศวกรรมบริการอย่างครบวงจร ด้วยความรับผิดชอบทั้งโครงการ เพื่อลดปัญหาดังกล่าวให้กับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม

q       บริการให้คำแนะนำปรึกษา งานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล  และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

q       บริการ บริหารและควบคุมโครงการก่อสร้าง

q       บริการงานด้าน สำรวจ วิเคราะห์ งานวิจัย ต่างๆ

q       บริการควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษ ทางอากาศและทางน้ำ

q       บริการ ศึกษา สำรวจ และจัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

q       งานศึกษา  สำรวจ  และเก็บข้อมูล  เพื่อการออกแบบและการแก้ปัญหา

q       งานก่อสร้าง และติดตั้งอุปกรณ์ ที่ใช้ในงานระบบสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม

q       ควบคุมดูแลและให้คำแนะนำปรึกษางานระบบสาธารณูปโภค ภายในและภายนอกอาคาร

q       งานซ่อมบำรุง  หรืองานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดต่างๆ

 

   
   
   
   
   
   
 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | สินค้า | ผลงาน | กิจกรรม/ข่าว | ติดต่อเรา
บริษัท ภาคีวิศวกร จำกัด 9/624 หมู่ 8 ถ.พุทธมลฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220, โทร (662)8898231-2,
แฟกซ์ (662)8885161, phakee@phakee.com
Copyright 2004 © Phakee Engineering Co., Ltd. All Rights Reserved/ Website by eTradeForce.com