รู้จริงเรื่องงาน...เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม...ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม...คุณภาพสินค้าและราคามาตรฐาน...ให้บริการครบวงจรเบ็ดเสร็จ...งานแล้วเสร็จตามกำหนด...

  จากการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมานั้น มีผลทำให้สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติถูกทำลาย จนเกิดวิกฤตในปัจจุบัน อันเนื่องจากขาดความสมดุลทาง  ธรรมชาติ ดังจะเห็นได้ตามสื่อต่างๆ ที่กล่าวถึงภัยธรรมชาติต่าง เช่น ภัยแล้ง พายุ น้ำท่วม ภาวะโลก ร้อน แผ่นดินไหว ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และมีแนวโน้มความถี่ในการเกิดภัยธรรมชาติเพิ่มขึ้น 

 

 

ารดำเนินการในธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจัย4 นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในด้านวิศวกรรมรวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย คอยให้การสนับสนุนในกระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ  และจากผลการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และสังคมบริษัท ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมเกิดการขยายตัวตาม ทำให้ มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในงานวิศวกรรม ในแต่ละด้านเข้ามาสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม ต่างๆให้สำเร็จลุล่วงมากขึ้น ทำให้บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในงานด้านวิศวกรรม เกิดการขาดแคลน หรืออาจจะเป็นเหตุผลข้อจำกัดทางธุรกิจของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเองที่ไม่สามารถ จัดหา หรือมีบุคลากรผู้ทรงความรู้ในด้านวิศวกรรมในแต่ละด้านไว้คอยให้บริการสนับสนุนในกิจการ หรือธุรกิจของตนเองอยู่เป็นประจำ  ทำให้เสียโอกาสในการแข่งขัน ไม่ได้รับความสะดวก ต้นทุนในการดำเนินการสูงเป็นต้น  

 

j0292020ริษัทภาคีวิศวกรจำกัด เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ของงานด้านวิศวกรรม หากท่านเป็นผู้ที่กำลังมองหามืออาชีพ ด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ด้านวิศวกรรมพลังงาน และระบบสาธารณูปโภคภายในและภายนอกอาคาร เรานับเป็นหนึ่งที่ประกอบธุรกิจให้บริการงานด้านวิศวกรรม โดยให้บริการทางวิศวกรรมแบบครบวงจร โดยมีขอบข่ายการให้บริการ ศึกษาสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ควบคุมดูแล ซ่อมบำรุง จัดหาจัดจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือ  และสารเคมี

 

 

สินค้าและธุรกิจที่ให้บริการ ได้แก่

 

·       ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ กลิ่น ฝุ่น ควัน และแก๊ส 

 

·       ระบบกำจัดขยะ กากของเสียอุตสาหกรรมด้วย เตาเผาขยะอุตสาหกรรม           

 

·       ระบบบำบัดน้ำเสีย จากอาคารบ้านเรือน และจากโรงงานอุตสาหกรรม 

 

·       ระบบผลิตน้ำประปา  น้ำบริสุทธิ์  และน้ำใช้ในงานอุตสาหกรรม

 

·       ระบบสาธารณูปโภคภายในและภายนอกอาคาร อันได้แก่ ระบบประปา ระบบทำความเย็น ระบบดับเพลิง ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับและระบายอากาศ

 

·       จัดจำหน่ายสารเคมี  เครื่องมือวัดควบคุม และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ในงานระบบข้างต้น 

 

อนึ่งบริษัทฯใคร่ขอขอพระคุณท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณ  ผู้ที่ให้การสนับสนุน ผู้ที่ให้ความสนใจในธุรกิจของบริษัทฯทุกท่าน และคาดหวังว่าคงมีโอกาสได้ร่วมงานกับทุกท่านอีกครั้ง

 

 

 

 

 

 
 
 
MORE >>

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | สินค้า | ผลงาน | กิจกรรม/ข่าว | ติดต่อเรา
บริษัท ภาคีวิศวกร จำกัด 9/624 หมู่ 8 ถ.พุทธมลฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220, โทร (662)8898231-2,
แฟกซ์ (662)8885161, phakee@phakee.com
Copyright 2004 © Phakee Engineering Co., Ltd. All Rights Reserved/ Website by eTradeForce.com