รู้จริงเรื่องงาน...เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม...ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม...คุณภาพสินค้าและราคามาตรฐาน...ให้บริการครบวงจรเบ็ดเสร็จ...งานแล้วเสร็จตามกำหนด...
 

การจัดองค์กรการบริหาร

บริษัท  ภาคีวิศวกร  จำกัด  มีคณะกรรมการบริหารเป็นองค์กรทำหน้าที่กำหนด  นโยบายพิจารณาอนุมัติ แผนงาน   แผนเงิน และแผนอัตรากำลังส่งเสริมสนับสนุนติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  และประสานงานรวมทั้งแก้ไขปัญหาที่สำคัญต่างๆระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือองค์กรอื่นๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทฯและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน   มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั้งมวลของบริษัทฯ   เพื่อสนองนโยบายของคณะกรรมการบริหาร  และบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารแล้ว ทั้งนี้โดยมีที่ปรึกษา  ด้านเทคนิควิศวกรรมและด้านบริหารให้คำปรึกษาและการสนับสนุน

 
   
 
 

บริษัทฯ แบ่งส่วนงานออกเป็น 5 ฝ่ายดังนี้

 
 

 

ชื่อบริษัท : บริษัท ภาคีวิศวกรรมจำกัด
ทีตั้ง : 9/624 หมู่8 ถนนพุทธมณฑลสาย4 ตำบลกระทุมล้ม
  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทรศัพท์ : (662) 889-8231-2 , (662) 889-9601-2
โทรสาร : (662) 888-5161
Website : www.phakee.com
E-mail : phakee_eng@hotmail.com, phakee@phakee.com
จำนวนบุคลากรประจำ : 15 คน
วันที่จดทะเบียนการค้า : 20-Mar-40
ทุนจดทะเบียน : 5 ล้านบาท
รายได้ปีที่ผ่านมา : 150 ล้านบาท
ธุรกิจที่ให้บริการ : งานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  และงานด้านระบบสาธารณูประโภค
 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | สินค้า | ผลงาน | กิจกรรม/ข่าว | ติดต่อเรา
บริษัท ภาคีวิศวกร จำกัด 9/624 หมู่ 8 ถ.พุทธมลฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220, โทร (662)8898231-2,
แฟกซ์ (662)8885161, phakee@phakee.com
Copyright 2004 © Phakee Engineering Co., Ltd. All Rights Reserved/ Website by eTradeForce.com