รู้จริงเรื่องงาน...เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม...ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม...คุณภาพสินค้าและราคามาตรฐาน...ให้บริการครบวงจรเบ็ดเสร็จ...งานแล้วเสร็จตามกำหนด...

 

นโยบาย พันธะกิจและวิสัยทัศน์

นโยบาย (Policy)

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ   บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้   บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายในการดำเนิน ธุรกิจไว้   เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

รับดำเนินการโครงการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ  ให้กับลูกค้าด้วยความสะดวก ถูกต้องรวดเร็ว มีความถูกต้องเป็นธรรมทั้งด้านคุณภาพ ราคา และความประทับใจในบริการทั้งในระหว่างประกันและภายหลังการรับประกันผลงาน

เข้าถึงและบริการลูกค้าได้ในทันที  หรืออย่างช้าไม่เกิน 24 ชั่วโมง  ที่ได้รับการติดต่อ อีกทั้งยังมีการบริการตรวจสอบ และติดตามผลงาน ของบริการที่จัดจำหน่าย ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการใช้งาน

สรรหาและพัฒนาเทคโนโลยี   ของผลิตภัณฑ์และบริการ  ให้ได้มาตรฐานสากลและทันสมัย อยู่เสมอ โดยคำนึงถึงหลักการทางเศรษฐศาสตร์ และวิศวกรรมควบคู่กันไป

ให้การแนะนำปรึกษา    การสนับสนุนและความรู้   และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ  หรือหน่วยงานเอกชนอื่นๆในการส่งเสริมสนับสนุน  การแก้ปัญหา และการอนุรักษ์  ในด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่ออนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ส่งเสริมพัฒนา   สนับสนุน ให้พนักงานบริษัทฯได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   รวมทั้งบังเกิดความก้าวหน้าในงาน

จากผลตอบแทนการประกอบกิจการ ของ บริษัทฯจะดำเนินการเพื่อการกุกล เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5% ของกำไรสุทธิของในแต่ละปี เพื่อเป็นการคืนกำไรให้สังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)

ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในธุรกิจบริการงานด้นวิศวกรรมระบบประปา สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภค เป็นบริษัทที่มีเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้การสนับสนุน สามารถนำผลของความสำเร็จนั้นไปใช้ในการ ขยายกิจการในธุรกิจสายงานวิศวกรรมบริการ ที่เกี่ยวข้องได้ครบวงจร 

พันธะกิจ (Mission)

ทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตบนพื้นฐานของความถูกต้องทางวิศวกรรม

มีมาตรฐานด้านคุณภาพ และราคา 

พนักงาน  ผู้ร่วมงาน และลูกค้า พึงพอใจ

พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง

สร้างพันธมิตรด้านการค้าและพัฒนาตลาดควบคู่กัน

การบริการจัดการมุ่งเน้นงานด้านการบริการหลังการขาย

เตรียมความพร้อมเพื่อการบริการที่รวดเร็ว ทันท่วงที

ชื่อบริษัท : บริษัท ภาคีวิศวกรรมจำกัด
ทีตั้ง : 9/624 หมู่8 ถนนพุทธมณฑลสาย4 ตำบลกระทุมล้ม
  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทรศัพท์ : (662) 889-8231-2 , (662) 889-9601-2
โทรสาร : (662) 888-5161
Website : www.phakee.com
E-mail : phakee_eng@hotmail.com, phakee@phakee.com
จำนวนบุคลากรประจำ : 15 คน
วันที่จดทะเบียนการค้า : 20-Mar-40
ทุนจดทะเบียน : 5 ล้านบาท
รายได้ปีที่ผ่านมา : 150 ล้านบาท
ธุรกิจที่ให้บริการ : งานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  และงานด้านระบบสาธารณูประโภค
 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | สินค้า | ผลงาน | กิจกรรม/ข่าว | ติดต่อเรา
บริษัท ภาคีวิศวกร จำกัด 9/624 หมู่ 8 ถ.พุทธมลฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220, โทร (662)8898231-2,
แฟกซ์ (662)8885161, phakee@phakee.com
Copyright 2004 © Phakee Engineering Co., Ltd. All Rights Reserved/ Website by eTradeForce.com