รู้จริงเรื่องงาน...เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม...ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม...คุณภาพสินค้าและราคามาตรฐาน...ให้บริการครบวงจรเบ็ดเสร็จ...งานแล้วเสร็จตามกำหนด...

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

บริษัท ภาคีวิศวกร จำกัด เป็นบริษัทฯที่ก่อตั้งขึ้น โดยการรวมตัวของวิศวกรทุกสาขาวิชาชีพและผู้บริหารงานวิศวกรรม  ที่มีอุดมการณ์และความเห็นตรงกันเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งนับวันจะเป็นปัญหาและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามกระแสการ พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม   ซึ่งแต่ละท่านล้วนมีผลงาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน แต่ละสายงาน เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง  บริษัท ภาคีวิศวกร จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  20  มีนาคม  2540  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการอนุรักษ์ รักษาสภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อม  เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อีกทั้งยังประกอบธุรกิจบริการงานด้านระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้อง กับการใช้พลังงาน และสิ่งแวดล้อมด้วย  ซึ่งเป้าหมายของการก่อตั้งบริษัทฯ มิได้มุ่งหวังประกอบธุรกิจเพียงเพื่อผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียว ยังมุ่งเน้นถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจ  เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีสุขพลานามัยสมบูรณ์ ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของประชาชน ทั้งนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุน  และสนองตอบนโยบาย ของภาครัฐด้วย

 

ชื่อบริษัท : บริษัท ภาคีวิศวกรรมจำกัด
ทีตั้ง : 9/624 หมู่8 ถนนพุทธมณฑลสาย4 ตำบลกระทุมล้ม
  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทรศัพท์ : (662) 889-8231-2 , (662) 889-9601-2
โทรสาร : (662) 888-5161
Website : www.phakee.com
E-mail : phakee_eng@hotmail.com, phakee@phakee.com
จำนวนบุคลากรประจำ : 15 คน
วันที่จดทะเบียนการค้า : 20-Mar-40
ทุนจดทะเบียน : 5 ล้านบาท
รายได้ปีที่ผ่านมา : 150 ล้านบาท
ธุรกิจที่ให้บริการ : งานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  และงานด้านระบบสาธารณูประโภค
 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | สินค้า | ผลงาน | กิจกรรม/ข่าว | ติดต่อเรา
บริษัท ภาคีวิศวกร จำกัด 9/624 หมู่ 8 ถ.พุทธมลฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220, โทร (662)8898231-2,
แฟกซ์ (662)8885161, phakee@phakee.com
Copyright 2004 © Phakee Engineering Co., Ltd. All Rights Reserved/ Website by eTradeForce.com