รู้จริงเรื่องงาน...เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม...ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม...คุณภาพสินค้าและราคามาตรฐาน...ให้บริการครบวงจรเบ็ดเสร็จ...งานแล้วเสร็จตามกำหนด...

 

ประวัติความเป็นมา

จากการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและด้านอุตสาหกรรม เป็นผลทำให้โรงงานอุตสาหกรรม และนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย  ในระยะเวลาเพียง 10 ปีที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลง เป็นเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน  อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่กำเนิดมลพิษทางด้านฝุ่น  ควัน  เสียง ขยะ และน้ำเสีย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยโดยตรง อันจะเห็นได้เป็นรูปธรรมจากผลกระทบดังกล่าว จากข่าวการประท้วงหรือการร้องเรียน ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวข้างต้น  โดยประชาชนในพื้นที่นั้นๆเป็นผู้เรียกร้องและร้องเรียน  ถึงแม้ว่ารัฐบาลใช้ความพยายามในการออกกฎหมายควบคุมต่างๆ  เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ด้านมลพิษทางด้านน้ำ ด้านอากาศ และกากอุตสาหกรรม  อีกทั้งรัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  จัดตั้งรวมกันอยู่เป็นชุมชนอุตสาหกรรม  เพื่อความสะดวกแก่การควบคุมดูแลก็ตาม  ก็ยังไม่สามารถบรรลุถึงนโยบายการควบคุมดูแล เพื่อรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อมได้  ถึงแม้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ  ได้มีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบควบคุมมลพิษแล้วก็ตาม แต่ทั้งนี้ยังขาดเทคโนโลยีและความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการดูแลการควบคุม ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษดังกล่าว และอีกทั้งยังมีผู้ประกอบการอีกหลายรายที่  มีความประสงค์ที่จะก่อสร้างระบบบำบัด แต่ทั้งนี้ยังขาดเทคโนโลยีและความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการควบคุมดูแล  อีกทั้งยังไม่ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการก่อสร้าง  และค่าใช้จ่ายในด้านการควบคุมและซ่อมบำรุงระบบ นับได้ว่าเป็นความยุ่งยากอีกประการหนึ่ง

สถานประกอบการบางรายที่ได้ลงทุนก่อสร้างระบบไปแล้ว  จัดจ้างพนักงานประจำควบคุมดูแล  แต่ผลหรือประสิทธิภาพ  ของระบบไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายในด้านการควบคุมดูแลเป็นมูลค่าหลายล้านบาทต่อปี  เนื่องจากการควบคุมดูแลระบบบำบัดมลพิษนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเข้ามาดำเนินการ บุคลากรดังกล่าวจำเป็นที่ต้องได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. ซึ่งก็นับได้ว่าเป็นความยุ่งยากและเป็นอีกหนึ่งปัญหาอุปสรรค์ในการดำเนินงาน หรือการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ

 ดังนั้น บริษัท  ภาคีวิศวกร  จำกัด  ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งที่มีความห่วงใย  ต่อสภาวะแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ  จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการให้บริการ  ในด้านการ สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์  การออกแบบ  ก่อสร้างติดตั้ง ควบคุมดูแล  และเป็นที่ปรึกษา  ในงานด้านระบบบำบัดน้ำเสีย  ระบบประปา  ระบบกำจัดหรือบำบัดอากาศอีกทั้งยังรวมไปถึง  ขยะจากชุมชน  และจากอุตสาหกรรมด้วย  โดยบริษัทฯ  ได้จัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ  เช่นมีผู้ทรงคุณวุฒิในด้านวิชาการสิ่งแวดล้อมไว้ให้คำแนะนำและปรึกษา  มีสินค้าและเทคโนโลยีทันสมัย  มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษและได้ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ในท้ายสุดนี้บริษัทฯ ใคร่ขอแสดงความขอบคุณต่อลูกค้าและผู้สนใจทุกท่าน ที่เข้าเยี่ยมชม ที่ให้ความสนใจต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งขอบคุณท่านคณะกรรมการบริหาร  ที่ให้นโยบายในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  โดยมิได้มุ่งหวังกำไรเพียงด้านเดียว  แต่หากให้ดำเนินการเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย                                                                                                                                                                       

บริษัท  ภาคีวิศวกร  จำกัด

20 มีนาคม พ.ศ.  2540

 

ชื่อบริษัท : บริษัท ภาคีวิศวกรรมจำกัด
ทีตั้ง : 9/624 หมู่8 ถนนพุทธมณฑลสาย4 ตำบลกระทุมล้ม
  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทรศัพท์ : (662) 889-8231-2 , (662) 889-9601-2
โทรสาร : (662) 888-5161
Website : www.phakee.com
E-mail : phakee_eng@hotmail.com, phakee@phakee.com
จำนวนบุคลากรประจำ : 15 คน
วันที่จดทะเบียนการค้า : 20-Mar-40
ทุนจดทะเบียน : 5 ล้านบาท
รายได้ปีที่ผ่านมา : 150 ล้านบาท
ธุรกิจที่ให้บริการ : งานด้านวิศวกรรมสุขาภิบาล ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  และงานด้านระบบสาธารณูประโภค
 

 

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บริการของเรา | สินค้า | ผลงาน | กิจกรรม/ข่าว | ติดต่อเรา
บริษัท ภาคีวิศวกร จำกัด 9/624 หมู่ 8 ถ.พุทธมลฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220, โทร (662)8898231-2,
แฟกซ์ (662)8885161, phakee@phakee.com
Copyright 2004 © Phakee Engineering Co., Ltd. All Rights Reserved/ Website by eTradeForce.com